ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (CCTV)

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 058329104000, (στο εξής «η Εταιρεία»), που εδρεύει στο 1ο χλμ. Νεοχωρούδας – Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα, με τηλεφωνικό κέντρο 2310 788120 και email επικοινωνίας info@ioniki.com.

2. Σκοπός επεξεργασίας και Νομιμοποιητική Βάση

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης CCTV. Σκοπός της υπό κρίση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η προστασία και ασφάλεια αφενός των φυσικών προσώπων (προσωπικού, πελατών, συνεργατών, προμηθευτών, επισκεπτών κ.α.) που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της και αφετέρου των περιουσιακών αγαθών τους και της Εταιρείας. Η ανωτέρω επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας που επιδιώκει ως υπεύθυνη επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 στ’ ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679).

3. Ανάλυση Νομιμοποιητικής Βάσης

Η εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης – CCTV εξασφαλίζει την ασφαλή, εύρυθμη, ομαλή λειτουργία της Εταιρείας καθώς και την ορθή τήρηση των παραγωγικών της διαδικασιών. Το έννομο συμφέρον της συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσει τις εγκαταστάσεις της και τα περιουσιακά αγαθά που ευρίσκονται σ’ αυτές από πιθανές παράνομες πράξεις. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού της και τρίτων (πελατών, προμηθευτών, επισκεπτών κ.α.), ώστε να αποτελεί μία ασφαλή μονάδα παραγωγής, αποθήκευσης και έναν εν γένει ασφαλή χώρο υποδοχής και εργασίας. Η Εταιρεία συλλέγει μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζει τη λήψη τους στην απολύτως απαραίτητη, όπου υπάρχει πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων, π.χ. σημεία εισόδου/εξόδου και περιμετρικά των εγκαταστάσεων για την προστασία της ιδιοκτησίας και της περιουσίας της, χώρο αποθήκευσης για την ασφαλή φύλαξη των προϊόντων. Σε καμία περίπτωση η ανωτέρω τοποθέτηση καμερών ασφαλείας δεν αποτελεί μέσο/κριτήριο αξιολόγησης της αποδοτικότητας του προσωπικού της.

4. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνον από το εξουδιοδοτήμενο προς τούτο τμήμα Μηχανογράφησης – ΙΤ και τη Διοίκηση. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά της υπεύθυνης επεξεργασίας - Εταιρείας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

5. Χρόνος διατήρησης

Η Εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα (εικόνας) για επτά (7) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό, η Εταιρεία διαπιστώσει κάποιο αξιόποινο περιστατικό, (π.χ. κλοπή, ληστεία, εκδήλωση σωματικής βίας κ.α.) σε βάρος των προσώπων (προσωπικού) και των υλικών αγαθών της, τηρεί τις εικόνες στις οποίες έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο συμβάν σε χωριστό αρχείο για τριάντα (30) ημέρες ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων της. Αν το περιστατικό αφορά τρίτον, η Εταιρεία θα τηρεί το βίντεο (εικόνες) έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: διατηρείτε το δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
  • Δικαίωμα περιορισμού: διατηρείτε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα, τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: διατηρείτε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην συγκεκριμένη επεξεργασία.
  • Δικαίωμα διαγραφής: διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας email στη διεύθυνση dataprotection@ioniki.com της Εταιρείας ή καταθέτοντας αυτοπροσώπως το αίτημα, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο ειδικό έντυπο. Για να εξετάσει η Εταιρεία ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να διευκολύνετε την Εταιρεία στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Συμπληρωματικά, η Εταιρεία, σας δίνει τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις της για να σας επιδείξει τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Τέλος, επισημαίνεται ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα σας απαντήσει αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 - GDPR και σύμφωνα με την προβλεπόμενη εσωτερικής της διαδικασία.

7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείται ότι η επεξεργασία των δεδομένων (εικόνας) που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 6475 600.

8. Εγγυήσεις

Η Εταιρεία σας διαβεβαιώνει ότι έχει εξαντλήσει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προστασίας των προσωπικών δεδομένων (δεδομένα εικόνας) που συλλέχθηκαν μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης - CCTV και κάνει την βέλτιστη, ελάχιστη και απολύτως αναγκαία μόνο χρήση και επεξεργασία τους, όπως ο νόμος ορίζει και αυστηρώς και αποκλειστικώς για τον σκοπό που λεπτομερώς διαλαμβάνεται ανωτέρω.

food expo 2024, ioniki